گوناگون

بعد پنجم


گروه بسیاری از فیزیکدانان بر این عقیده اند که چهار بعد چهان ما ( سه بعد مربوط به فضا و یک بعد مربوط به زمان) همانند نوک یک کوه یخ هستند که قسمت اعظم آن زیر آب قرار دارد. علاوه بر این میگویند ممکن است به زودی قادر به دیدن اثرات بعد پنجم باشند. حتی ممکن است بعد پنجم دست خود را در دور بعدی آزمایشهای شتاب دهنده، برای ما رو کند و این چشم اندازی است که دهان هر فیزیکدان ذره ای را آب خواهد انداخت ! اما این شور و شعف تنها به خاطر خود بعد پنجم نخواهد بود . زیرا چنین چیزی گامی بزرگ در پیشروی دراز مدت به سوی یک « نظریه همه چیز» خواهد بود . نظریه ای که دانشمندان مدتها در جستجوی آن بودند و چهار نیروی اساسی فیزیک را با هم یکی خواهد کرد . کوردون کین ، نظریه پردازی از دانشگاه میشیگان ، میگوید: اگر بعد پنجم را کشف کنیم ، این مهمترین کشف پس از نظریه کوانتوم خواهد بود نظریه ای که دانشمندان مدتها در جستجوی آن بودند و چهار نیروی اساسی فیزیک را با هم یکی خواهد کرد . اندیشه وجود بعد پنجم چیز جدیدی نیست و از کارهای انجام گرفته دو ریاضی دان‌ آلمانی به نام های تئودور-کالوتساو اسکار کلاین در دهه ۱۹۲۰ ناشی شده است ، با استفاده از کارهای انیشتین که نشان داده بود (گرانش از انحنای ساختار چهار بعدی فضا -زمان ناشی میشود ) این دو ریاضی دان که مستقل از یکدیگر کار میکردند در جستجوی این بودند که نشان دهند ممکن است نتوان نیروی الکترومغناطیسی توسط یک بعد پنجم به حساب آورد برای توضیح اینکه چرا هرگز اثرات بعد پنجم در انرژیها و فواصل عادی دیده شده است ، آنها فرض کردند که بعد پنجم به اندازه ای کوچکتر از یک اتم در هم پیچیده است در نظریه کالوتسل-کلاین(KK ) هر نقطه فضای عادی ، در واقع یک حلقه در این بعد پنجم میباشد . یک ذره باردار ( حتی اگر در فضای عادی بی حرکت باشد ) همانند موش در چرخ گردان دائماً به دور حلقه در حرکت خواهد بود آنچه ما بار الکتریکی مینامیم ، در واقع حرکت در این بعد مخفی میباشد . چند ارتباط قانع کننده بین این حرکت و نظریه کلاسیک الکترومغناطیس وجود دارد . به عنوان مثال ، اگر قانون نیوتن را که میگوید برای هر عمل در امتداد بعد در هم پیچیده یک عکس العمل وجود دارد را اعملا منید به قانون بقای بار الکتریکی خواهد رسید. کالوتسا و کلاین علی رغم موفقیتی که بدست‌آوردند نتوانستند تعریفی مه نیروی الکتومغناطیسی و گرانش را با هم در بر بگیرد ، ادامه دهنده دو نیروی اساسی دیگر در آن زمان کشف نشده بودند . این دو نیرو عبارتند از نیروی ضعیف که روی کوارکها عمل میکنند تا «چاشی» آنها رامثلاً‌از یک کوارک بالا به یک کوارک پائین انتقال دهد . و نیروی قوی که چیزی را به نام بار «رنگی» کوارکها شناخته میشود ، تغییر میدهد . تا اینجا برای ساختن چهارچوبی که شامل همه این چهار نیرو باشد ، نسخه های جدید نظریه KK باید ابعاد بیشتری را در نظر بگیرد . خواص کوارکها مثل چاشنی و رنگ در حلقه های چند بعدی KK تبدیل به رقصهای مداری میشوند . امروزه نظریات ابر ریسمانی که قطعات اساسی سازنده ماده را به عنوان ظهور چهار بعدی تکه های کوچکی از ریسمان ارتعاش کننده در نظر میگیرند ، به ده بعد نیاز دارد . معمولاً بیان میشود که شش بعد اضافی ، با شعاع انحنائی معادل۱۰۳۵ متر در هم پیچیده شده اند این مقدار به عنوان طول « پلانک» نامیده میشود مقیاسی که در آن گرانش از لحاظ قدرت باسایر نیروهای طبیعت قابل مقایسه میشود اصل عدم قطعیت که یکی ار اجزای اصلی نظریه کوانتوم است ، میگوید که هر چه مقیاسی را کع میخواهید کاوش کنید کوچکتر باشد ، به انرژی بیشتری نیاز خواهید داشت بنابراین مقیاس بسیار کوچک پلانک با انرژی عظیمی معادل ۱۰۱۹ گیگا الکترون ولت (GeV ) مرتبط است . این انرژی تنها در خلال اولین کسر تأیید انفجار بزرگ در دسترس ذرات قرار داشت و مقدار آن ۱۰۰ تریلیون برابر بالاترین انرژی هایی است که امروزه در شتابدهنده های ذرات میتوان به آن دست یافت . بنابراین هیچ تعجبی ندارد که تا قبل از این بعد پنجم تنها به عنوان یک کنجکاوی ذهنی در نظر گرفته میشد . موضوعی که همه چیز را دستخوش تغییر کرده است ، فهمیدن این مسئله است که نیازی نیست ابعاد اضافی در اندازه ای به کوچکی طول یک پلانک در هم پیچیده شده باشند کیت دنیس از آزمایشگاه فیزیک ذره ای سرن میگوید :هیچ دلیل قابل قبولی در این مورد وجود نداشت ، جز اینکه طول پلانک یک مقیاس فیزیکی طبیعی است اگر ابعاد اضافی بزرگتر از ابعاد پلانک باشند در این صورت اثرات آنها در انرژی کمتری (که حتی ممکن است انرژی کمی معدلGeV ۱۰۰۰ باشد) توسط ذرات قابل احساس خواهد بود . و این چیزی است که توسط تصادم دهنده هادرون به آسانی قابل دسترسی خواهد بود . این نظر که ممکن ا ست ابعاد اضافی در طولهایی بسیار بزرگتر از مقیاس پلانک ظهور کنند اولین بار توسط ایگناتیوس آنتونیادلیس ار دانشکه فنی پاریس مطرح شد . در سال ۱۹۹۰ او سعی میکرد که یک مسله پیچیده در مسئله ابر آسمانی را حل کند ، و متوجه شد که مسئله را می توان با ابعاد اضافی بزرگی که دقیقاً‌چنین ویژگی هائی را دارا بودند حل کرد . با این حال او به مشکل جدیدی برخورد کرد ابعاد بیشتر به طور خودکار ذرات جدیدی را به وجود می آورند و این ذرات اثرات مشکل برانگیزی دارند . ذرات جدید به این دلیل به وجود می آیند که تمامی ذرات اصلی میتوانند شبیه موج نیز رفتار کنند تصور این مسئله مشکل است اما هنگامی که یک ذره اساسی در ابعاد بالاتر حرکت می کند مؤلفخ موج مانند آن به حرکت در اطراف آن در بعد بالاتر می پردازند و تولید یک مجموعه «پژواک» میکند این پژواکها که حالات کالوسا -کلاین نامیده میشوند برای ما به عنوان ذرات کاملاً‌جدید به نظر خواهند رسید به عنوان مثال بوزون که یکی از حمل کنندگان نیروی هسته ای ضعیف است دارای مجموعه کاملی از خویشاوندان بزرگتر است که در تصادمهای پرانرژی موجودیت خواهند یافت. مسئله ای که آنتونیادیس با آن برخورد کرد مبدأ تلاشهای دانشمندان برای یافتن بک «‌نظریه بزرگ واحد»‌ (GUT ) گردید چنین نظریه ای باید توضیح دهد که چگونه نیروهای ضعیف ،قوی و الکترومغناطیسی، همچنان که جهان اولیه سرد میشد از حل یک نیروی واحد تنها بیرون آمدند و از هم جدا شدند و برعکس چگونه در انرژی های بسیار زیاد این سه نیرو مجدداً‌ یکی میشوند طبق این نظریه با افزایش انرژی نیروهای الکترومغناطیسی و ضعیف ، قویتر و نیروی قوی ضعیفتر میشود آنها در انرژی حدودGeV ۱۰۱۶ تبدیل به یک نیروی واحد میشوند متأسفانه ظهور گروه هایی از ذرات جدید حامل بعد نیرو از دل بعد پنجم نیروهای ضعیف الکتریکی و قوی را قویتر را قویتر از آنچه که انتظار میرود میسازد و اغلب فیزیکدانان از جمله آنتونیادیس گمان میکنند که آنها آنقدر قوی خواهند شد که نمی توان شیوه های مرشوم ریاضی را در موردشان بکار برد . کوارکهای آزاد به نظر میرسد که این مسئله مانع بزرگی بر سر راه باشد ، دنیس میگوید: این چیزی بیشتر از یک مشکل ریاضی است نیروها آنقدر قوی خواهند شد که کل روش نظری برای اتحاد نیرو ها را نا معتبر میکند این همانند آن است که بخواهیم کوارکها را هنگامی که نیروهای بین آنها آنقدر قو ی است که وجود کوارکهای آزاد را امکان پذیر میسازد به عنوان ذرات آزاد در نظر بگیریم . آنتونیادیس با خنثی کردن اثرات پژواکهای KK راهی را برای حل مسئله و در نتیجه حفظ اتحاد در انرژی GeV ۱۰۱۶ پیدا کرد اما در اوایل سال ۹۸ برای دنیس و دو نفر از همکارانش در سرن به نامهای ایملیان دوداس و تونی کرکتا این سؤال پیش خواهد آمد که چه روی خواهد داد اگر به پژواکهای KK اجازه داده شود تا در قدرت نیروهای ضعیف الکتریکی و قوی دستکاری کنند . این سه نفر خیلی خود ه این نتیجه رسیدند که بعضی از نیروها خیلی زود قوی میشوند اما در کمال تعجب دریافتند که نیروها هنوز یکی «متحد»‌ شوند علاوه بر این اتحاد هنگامی روی داد که نیروها هنوز ضعیفتر از آن بودند که بتوان شیوه های مرسوم ریاضی را در مورد آنها بکار بود دنیس می گوید : بر خلاف تصور همه اتحاد در انرژی کمتر از GeV ۱۰۱۶ امکان پذیر است در حقیقت اگر ابعاد اضافی در طولی معادل m ۱۰۱۹ متر در هم پیچیده شده باشند انرژی اتحاد می تواند مقداری برابر GeV ۱۰۰۰ داشته باشد . محققان از این موضوع شگفت زده شدند زیرا گمان میرفت که اتحاد در چنین انرژی کمی غیر ممکن است یکی از دلایل برای این موضوع واپاشی پروتون بود اگرچه نظریه های GUT پیش بینی میکنند که پروتون ها باید واپاشیده شوند اما این واپاشی هرگز مشاهده نشده است توضیح معمول برای این مسئله این بود که واپاشی شامل یک ذره حامل نیروی GUT است این ذره آنقدر سنگین است که تا کنون شناخته نشده است اما اگر مقیاس GUT از GeV ۱۰۱۶ پائین تر آورده شود حاملین نیروی GUT نسبتاً ‌سبکتر خواهند شد و بنابراین شاهد واپاشی پروتون های بسیاری خواهیم بود دنیس می گوید : خوشبختانه یک بعد پنجم ما را نجات خواهد داد واپاشی پروتون باید به حفظ اندازه حرکت در ۵ بعد بپردازد بنابراین خواص بعد پنجم را می توان چنان انتخاب کرد که بسیاری از عواملی که در فروپاشی پروتون دخالت دارند بقای اندازه حرکت در ۵ بعد را نقض کنند و بدین ترتیب واپاشی پروتون روی ندهد

منبع : متن از elmira1.mihanblog.ir

 

 

iconبرای دانلود کلیک کنید

icon برچسب ها: ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • همکاری «کیمیایی» با «عرب‌نیا» بعد از ۱۲ سال

  فارس: «مسعود کیمیایی» از همکاری دوباره با «فریبرز عرب‌نیا» بعد از ۱۲ سال خبر داد.

  «مسعود کیمیایی» در مورد جدیدترین پروژه سینمایی خود شریک که پروانه ساخت آن را دیروز دریافت کرده است، گفت:‌ حضور فریبرز عرب‌نیا، پولاد کیمیایی، شاهرخ نورمحمدی و سامان حسینی به عنوان بازیگران فیلم «شریک» قطعی شده است.

  وی افزود: از عوامل پشت صحنه فیلم نیز تاکنون حضور محمود کلاری به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی شده و انتخاب سایر بازیگران فیلم به‌زودی انجام خواهد شد.

  کیمیایی افزود: سامان حسینی از شاگردان مدرسه کارگاه آزاد فیلم است و سعی دارم برای نقش‌های فیلم، تا حد امکان از شاگردان کارگاه آزاد فیلم استفاده کنند چون شاگردان بسیار بااستعدادی در این کارگاه تحصیل می‌کنند و باید از استعداد آنها استفاده شود.

  کیمیایی در پایان افزود: پیش تولید فیلم تا یکی دو روز دیگر آغاز می‌شود و تلاش داریم «شریک» به بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر برسد.

  «فریبرز عرب نیا» پیش‌تر در ضیافت(۱۳۷۴) و سلطان(۱۳۷۵) با «مسعود کیمیایی» همکاری کرده است

  funpatogh . com

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • از این به بعد، موبایل‌ها کار تلسکوپ را هم انجام می‌دهند

  با گسترش گوشی‌های هوشمند و
  استفاده از پردازشگرهای قدرتمند در
  ابزارهای همراه، دانشمندان به این فکر افتاده‌اند تا از توان
  محاسباتی
  عظیم
  پنج میلیارد دستگاه گوشی همراه برای پردازش تصاویر نجومی و کشف

  پدیده‌های نادری مانند
  ابرنواخترها استفاده کنند

  کد خبر : ۰۶۳۰۵ تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۸۹

  1

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • بعد از مرگ!!!

  بعد از مرگ!!!

  موریس مترلینگ*

  بعد از مرگ!!!من نمیدانم  به چه مناسبت اموات باید دارای مقام و احترام خاصی باشند.
  برای چه وقتی یک نفر ?مرد تمام خطاها و اشتباهات او را فراموش کرده و در عوض درباره محاسن و مزایای او صحبت می کنند؟!
  حتی اگر بعد از مرگ او خیانت ها و گناهان جدیدی از مرده کشف شود باز او را می بخشند.

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • هنرمندان قبل و بعد از تمیر کردن پوست صورت

  پدیکور و زیبایی انگشت پا

  بعضی از افراد از اینکه انگشتان پای خود را به کسی نشان بدهند و یا اینکه کاری روی آنها انجام بدهند خجالت می کشند چرا که انگشتان پای آنها میخچه ، کیست یا ورم دارد و یا به شکل غیر طبیعی و مضحک جلوه می کند.

  به هر حال همه این افراد دلیلی برای پنهان کردن انگشتان پای خود دارند .برای انجام پدیکور شما نیاز به همان وسایل و آلات مانیکور دارید به استثنای تعویض کاسه شناور یا یک لگن یا وان کوچک برای پاها. قبل از شروع پدیکور یک حوله یا پارچه بزرگ روی زمین پهن کنید و بعد لگن آب را روی آن بگذارید.

  ظرف را تا نیمه از آب پر کنید  و چند قطره صابون مایع یا لایه بردار ناخن به آن اضافه کنید به همراه روغنهای معطر بعد آنها را با هم مخلوط کنید.تمام وسایل خود را روی حوله جایی که به  راحتی به آنها دسترسی داشته باشید بگذارید.

  تمام مراحلی را که در مانیکور رعایت می کردید اینجا هم رعایت می کنید به جز مرحله سوهان زدن که درجه سوهاندر پدیکور قدری متفاوت است یعنی سوهان پدیکور زبر تر از سوهان مانیکور می باشد. شما به ناخن گیر یا قیچی مخصوص انگشتان پای خود نیاز دارید.

  شاید دلتان بخواهد قبل از شروع پدیکور از اسپری های ضدعفونی کننده استفاده کنید. پس اول با شستن دستهای خود شروع نمایید.

  مراحل پدیکور

  ۱-
  لاک را از روی انگشتان پای خود پاک نمایید

  ۲- ناخن انگشتان پای خود را در قسمت مرکز ناخن صاف و در گوشه ها گرد سوهان بزنید تا به شکل خود انگشت مطابقت داشته باشد. برای از بین بردن گوشه ها و پوسته های ناخواسته اطراف و زیر ناخن از ناخن گیر استفاده نمایید. در این صورت این زوائد دیگر به داخل گوشت شما رخنه نخواهند کرد

  ۳- یک یا هر دو پای خود را داخل لگن محتوی آب و صابون مایع و مایع ضدعفونی کننده بگذارید و ماساژ دهید. اینکار را تا ۵ دقیقه ادامه دهید

  ۴-در این مرحله می توانید از لایه بردار کوتیکل نیز استفاده کنید

  ۵- با استفاده از “metal cuticle pusher”  کوتیکل شفاف را نمایان کنید . زیر لبه ناخن را تمییز نمایید. هرگز این وسلیه را به داخل قسمت گوشتی فرو نکنید چرا که ممکن است ، مانع میان بستر ناخن و صفحه ناخن شکسته شده و میکرو ارگانیسم های باکتریال وارد بستر ناخن شده و ایجاد عفونت کنند.برای به عقب راندن کورتیکل ها از فشار بیش از حد استفاده نکنید چرا که این کار به بافت ناخن آسیب می رساند

  ۶- اگر پوست و زوائد اطراف کوتیکل به اندازه کافی بزرگ و مشهود بود می توانید ازناخن گیر نیز استفاده کنید. اما باید مراقب باشید تا گوشت و بافت زنده پا را نبرید

  ۷- مراحل ۲ تا ۶ را روی پای دیگر نیز انجام دهید.

  ۸- انگشتان و ناخن های انگشتان را با یک برس ناخن بسابید تا از تمیزی سطح ناخن ها و زیر ناخن ها مطمئن شوید

  ۹-اگر شما پوست چین چین و پینه بسته ای دارید می توانید از سوهان های بسیار زبر برای نرم کردن و برطرف کردن آنها استفاده کنید. هرگز از وسایل تیز مانند تیغ برای بریدن و برداشتن پینه پاهای خود استفاده نکنید.

  ۱۰- با مالیدن لوسیون یا کرم روغن به کف دست های خود هر دو پا را ماساژ دهید و بعد آنها را داخل لگن آب گذاشته و روی ناخن ها و انگشتان را بمالید تا لوسیون و روغن روی آنها کاملا پاک شوند سپس پاها را از لگن خارج و آنها را خشک کنید. حتی میان انگشتان پا را نیز خوب خشک کنید.

  ۱۱- با استفاده از یک تکه پنبه یاگاز آغشته به الکل سطح ناخن ها را خوب تمیز کنید تا مطمئن شوید که هیچ چربی و روغنی روی آنها نمانده است. سپس بگذارید تا ناخن ها کاملا خشک شوند

  ۱۲- لاک پایه را بر روی ناخن بزنید  ،دو لایه نازک لاک و یک لایه نهایی نازک روی آنها. فاصله زمانی بین زدن دو لایه حداقل ۱ دقیقه باشد تا سطح ناخن زود خشک شود

  ۱۳- اگر نگران کدر شدن لاک ناخن خود هستید می توانید از جداکننده های انگشتان پا استفاده کنید. جدا کننده ها را لای انگشتان پا بگذارید واجازه دهید تا لاک ناخن های پایتان خشک شود

  ۱۴- لگن آب را خالی کرده و با محلول ضد عفونی کننده بشویید و خشک کنید. تمام وسایل پدیکور را با همان محلول ضدعفونی کننده تمیز کرده و آبکشی نمایید. پس ازآبکشی آنها را خشک ودر جای خود قرار دهید

  منبع: آرایش . آی آر

  funpatogh . com

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • آموزش های قبل و بعد از ازدواج

  آموزش های قبل و بعد از ازدواج

  دسته نرم افزار آموزشی زیردسته
  متفرقه

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • جدیدترین ادعای آمریکا بعد از شکست در ماجرای امیری

  منابع آگاه آمریکایی مدعی شده اند که امیری به همراه یک جاسوس ایرانی، به آمریکا منتقل شده بود.

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • ستارگان معرف قبل و بعد از گریم

  bfore.jpg


   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • بعد از سه سال، سیدنی میزبان یک فیلم پرخرج هالیوودی می‌شود

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • مردان بعد از تولد فرزندشان چه تغییراتی می کنند؟

  مردان بعد از تولد فرزندشان چه تغییراتی می کنند؟
  خانمها بعدازاینکه دارای فرزند می شوند تغییراتی در آنها انجام می شود. گاهی اوقات، خانمها درمقایسه با قبل از بچه دار شدنشان قابل تشخیص نیستند. اما تعجب آور است که مردان هم بعد از بچه دار شدن دارای تغییراتی می شوند.

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش