گوناگون

سنگ های اتشفشانی و انواع کلاسیک چهارگانه فعالیت های اتشفشانی

نوشته شده توسط حسینعلی شاهمرادی
  

موضوع تحقیق:سنگ های اتشفشانی و انواع کلاسیک چهارگانه فعالیت های اتشفشانی

 

محقق:حسینعلی شاهمرادی

دانشجوی رشته زمین شناسی

۱-سنگهای اتشفشانی

سنگهای اتشفشانی برخلاف سنگهای متبلوربه طورکامل مطبلورنیستندیعنی بعدازیک سردشدگی اولیه دراعماق زمین که ممکن است بلورهایی دران تشکیل شود به محض رسیدن به طبقات رد پوسته زمین عمل تبلور متوقف می گردد بنابراین سنگهای اتشفشانی دردومرحه متبلورمی شوند به این قبیل سنگها میکرولیتی نیز میگویندزیرا خمیرسنگ براثرسرددن سریع ازبلورهای میکوسکپی به صورت بافت میکرولیت تشکیل می یابدوبلورهای قابل رؤیت با چشم غیرمسلح(فتوکریستالها)بسیارکم بوده ویااصلا وجودندارند.درمواردی سنگهای اتشفشانی به شکل شیشه اند ازان جمله می توان اسکوریها رانام بردکه ضمن فعالیت اتشفشان به بیرون پرتاب میشوندویا ابسیدین که ازردشدن موادمذاب جاری حال میشودو شباهت زیادی به خرده شیشه های سیاه رنگ دارد.ترکیبات شیمیایی سنگهای اتشفشانی ونگهای متبلور بسیاربه هم شبیه است تنها حالتشان ازهم متفاوت می باشد مثا نگ گابرو وسنگ بازالتترکیب شیمیایی مشابه دارند ولی درپوسته زمین این دو سنگ ناهمواری های کاما متفاوتی راهیجاد می کنند.درمواردی هرنوع ترکیب شیمیایی سنگهای اتشفشانی باناهمواری های ویژه ای مطابقت داردیعنی کل ناهمواری به نوع فوران وموادویژه ان مربوط می شود.وبرای تعیین خطوط الی انها چنانکه اگرمواد تشکیل دهنده نگها بیشترایدی باشدان وقت اتشفشان ازنوع انفجاری خواهدبود بعتاوه مواداسیدی همیشه نگ روشن دارد.ازاینجاست که تشابهی بسیار نزدیک بین نگهای اتشفشانی روشن رنگ بااتشفشانهای انفجاری واتشفشان های تیره رنگ بااتشفشانهایارام وجوددارد.بعلاوه ترکیب یمیایی مواداتشفانی نیزممکن است مفاوت باشد واین تفاوت تعیین کنندهان است که ایامواداتشفانی به صورت یک روانه سیال خارج شده ویابه شک موادجامدبه بیرون پرتاب ده اندوچنانکه به صورت جامدوسخت بیرون امده باشند ان موادرا پیروکلاستیکگویند ودرصورت خروج موادب    صورت سیال روانه گدازه نامیده می شود                                                                                                                                                                                             

                     

2-انواع کلاسیک چهارگانه فعالیت های اتشفشانی 

اکروا کانی شناسمعروف چهارنوع فعالیت اتشفشانی تشخی داده است واین به معنی ان نیست که فقط چهارنوع ازان شاخته شده است بلکه ممکن است فعالیت یک اتشفان ترکیبی ازچندنوع باشد.به طور کلی دراتشفشان های نوع اول تا چهارم درجه حرارت وسیلان گدازه کاهش یافته وماهیت سنگهای بیرون ریخته اسیدی می گرددو انفجارها نیز شدیدتر گشته و بعاوه نسبت مواد جامد پرتاب شده بیش از پیش به نسبت مواد سیال    افزایش می یابد                                                                                                                                                                     

انواع چهارگانه اتشفشانها ی کلاسیک عبارتند از:                                                                                                                                   

الف-نوع هاوایی

اتشفشان نوع هاوایی ازگدازه بسیارسیال ان شناخته می شودودیگر تظاهرات ازجمله انفجارات پرتاب موادوتشکیل مخروطی ازگدازه بسیار بی اهمیت است.فوران ان همواره پیوسته بوده بدین منی که دهانه اتشفشان به ورت دریاچه یی درامده که موادگدازه دران به حات جوش سال های متمادی وجودداردوگاه وبیگاه مواد مذاب براثرلبریز شدن به بیرون ریته می شود.ازانواع کامل ان که به خوبی بررسی شده اتشفشانهای جزایرهاوایی ازجمله مونا-لوااست که بلندی ان از۴۱۰۰ مترتجاوزمی کندویااتشفشان کیلوا به ارتفاع۱۲۳۵مترمی باشد.ولی دهانه این اتشفانهاخالی ازموادگدازه است.بیشتربونریزیهای جزیره ایسندوهمچنین نیاماژیراونیاگنگو(دریاچه جوشان)درکیوو افریقای مرکزی به این دسته تعلق دارند                                                       

ب-نوع استرومبلی

فعالیت اتشفشانی استرومبلی(نام این اتشفان ازنام استرومبلی یکی ازجزایرلیپاری واقع درشمال سیسیل گرفته ده است)نیزمانندهاوایی پیوسته است ودهانه این اتشفشان نیزازگدازه سیال پرمی شود اما گاه بگاه ازدهانه ان ستونی ازگدازه سیال پرمی شود اما گاه به گاه ازدهانه ان ستونی از ازگازهاوسنگها پرتاب می گردد معمولا این انفجارها خطری ایجاد نمی کنند حتی موادی که ازدهانه فرو می ریزد بااینکه مقدارشان بسیارزیاد است بازبی خطر می باشد فعالیت این نوع اتشفشان درشب فوق العاده تماشایی است.درخارج ازدهانه اتشفشان مواداتشفشانی برروی شیب واریزه ها می لغزد وددوه های دت ان گدازه به صوت ممتدرازیر می گدد.بنابر این موادی که ازاتشفان استرومبلی   بیرون می ریزد ازگدازه ها واسکوریها تشکیل می یابند.                                                                                                                                                                                         

ج-نوع ولکانو

نام این اتشفشان ازاتشفشان ولکانوواقع درمنتهاالیه قسمتجنوبی جزایر لیپاری گرفته شده است.گدازه ان خیلی لزج است وازانواع قبلی کمتر سیال می باشدوخیلی سریع سردومنجمدمی گردد.بدی ترتیب دودکش ان درفاصله هرفران مسدودمی گردددرنتیجه فعالیت ان بسیا کاهش یافته ومنحصربه خروج بخارات گوگددارمی شود.برعکس شدت فوران بسیارزیاداست دراین صوت پونس(گدازهای که بسیار حباب داراست)درمی ایدمواددرشت بخش بسیارکوچکی ازموادبیرون ریخته راتشکیل میدهد.ضمنافوران اتشفشان همراه باخروج توده ای ازدودبه صورت چتری شکل است وشباهت زیادی به انفجاراتمی دارد.روانه های اتشفشا وکانو بسیار کم وبعلاوه گسترش محدودی نیزدارند.این روانه ها خیلی سریع حتی برروی دامنه ها بسیار تندسردومنجمدمی گردند زیرااین روانه هاازگدازه های لزج تشکیل می یابندکه می توان ریولیت هاازانواع ان به  شمار اورد                                                                                                                                                                                                  

د-نوع پله

   فوران کوه پله واقع درمارتینیک درسال۱۹۰۲به علت فاجعه دردناکش مشهورگشته ونام ان برای نوع چهارم اتشفان هابه کارمی رود گدازه ان باوجوددرجه حرارت زیادبسیارسیال(ریولیت-دومیت-داسیت).فورانهای اتشفشانی اغلب بافواصل نسبتا طولانی صورت می گیرد.دراغازفوران این نوع اتشفشانها مرحله بسیار مشخصی دارندکه همان خروج دودوخاکستر است سپس انفجارشدیدی صورت می گیردکه به ماننداتشفشان های نوع ولکانوستونی ازگازوخاکستربیرون می ایدهمزمان باخروج گازهاوخاکستها ابرهای سوزان ازقله اتشفشان ویاازشکافها ودرزهای جانبی خارج می گردد.این ابرها به رنگ تیره اندوازقطعات وخاکسترهانیزترکیب می یابندکه به وسیله بخاراب احاطه دهاندوهرطعه همواره به صورت جداگانه استوهرگزباقطعه دیگربرخوردنمی کندوبخاراب که کم وبیش دارای خاکستر است بین قطعات تشکیل لفافه هایی را می دهد.ابرهای سوزان وقتی به پایین می رسندروی زمین می چرخندوسرعت ان بین۱۰تا۱۵متردرثانیه متغیراست وجلوترازان نیزموجی ازهوای فرده حرکت می کندکه شبیه حکت هوای فشرده بهمن هااست.مانندبهمن ابرهای سوزان هرچه درمسیرش قرار گیردازبین می برند دیوارهارامی افکنندودرختان رامی سوزانند.درسال۱۹۰۲ابرهای وزان اتشفشان پله شهرسن پیردرمارتنیک رابه کلی ویران کردوفاجعهای به وجوداوردکه دران همه ساکنین شهرتلف شدند باستثنای  یک زندانی که دیوارضخیم سلول زندان وی راازمهکه نجات داده بود.بعدازخروج ابرهای سوزان گدازة خمیری شکل ازان بیرون می اید که یابه شکل گنبد ویا به ورت تیغه هایی عمود بردودکش قرار می گیرند سوزنها ضمن منجمد شدن شکسته شده وبه صورت خرده سنگها ریزش می کنند.                                                                                                                                                                                               

اغلب اتشفانهای مرکب نوع فوران خودرانسبت به زمان تغییر میدهند.یعنی ازنوع بسیارسیال به نوع بسیارانفجاری تبدیل میشوند.باوجوداین فعالیت نوسانی بین دونوع مجاور بسیارفراوان است بدین ترتیب که گنبدهای اتشفشانهای پله اغلب درروی اتشفانهای ولکانونیزبه وجود می ایند.بنابراین تنهاوسیله تمایز اتشفشانها سیال بودن      گدازه(مانندهاوایی واسترومبلی)وانفجاری انهات(مانند ولکانوو پله)                                                   

منابع ومآخذ:دریو-ماکس-مبانی ژئومورفولوژیاشکال ناهمواریهای زمین-ترجمه مقود خیام-انتشارات مبنا-۱۳۸۲

hamkelasy . com

 

iconبرای دانلود کلیک کنید

icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • پیانو اسپینت (Spinet)

  پیانوهای اسپینت (Spinet) معمولآ کوتاه ترین نوع پیانوهای دیواری و از ارزانترین نوع آنها هستند. ارتفاع این پیانوها از حدود ۹۰ سانتیمتر شروع می شود و تا حداکثر ۱۰۰ سانتیمتر ادامه دارد. جعبه صدای آنها کوچک و سیستم انقال نیرو (Action) آنها ساده ترین شکل خود را دارد به همین علت، اغلب قیمت مناسبی دارند و برای مبتدی هایی که معلوم نیست در آینده نوازندگی را ادامه دهند بسیار مناسب است. فاصله سطح کی برد تا بلندترین قسمت این پیانوها بسیار کم بوده و حداکثر حدود ۲۰ سانتیمتر است.

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: mahshid
 • تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • سرگذشت پیانو در ایران

  از زمانی که پیانو ساخته شد به دلیل رنگ زیبای صدا و توانایی آن در اجرای همزمان چندین نت، این ساز بزرگ همواره مورد توجه موسیقیدانان در سبک های مختلف بوده و هست.

  موسیقی ایران هم از این پدیده مستثنی نبوده و پیانو در آن نقش قابل توجه ای را ایفا کرده. اولین پیانوهایی که وارد ایران شد در واقع هدایایی بودند از طرف پادشاهان اروپایی به شاهزادگان و شاهان ایران، که نوازندگان درباری از این سازها سالها بصورت کاملا” ابتدایی استفاده میکردند.

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: mahshid
 • تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • آموزش گیتار کلاسیک مقدماتی و متوسط

  آموزش گیتار کلاسیک مقدماتی و متوسط

  آموزش گیتار کلاسیک مقدماتی و متوسط

  دسته نرم افزار آموزشی زیردسته
  متفرقه

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • آموزش صدا گذاری دیجیتال

  آموزش صدا گذاری دیجیتال

  دسته موسیقی زیردسته
  کلاسیک

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۸۹
 • دیدگاه‌ها خاموش