گوناگون

روستا در ایران

نوشته شده توسط ع قربانی
  

 

به طور کلی آبادیهای کشور ما از چند دیدگاه قابل بررسی است که از آن جمله به موارد زیر اشاره می شود .

- روستاها از نظر تعداد جمعیت ، تفاوت های فاحشی با هم دارند ، به نحوی که در بعضی از آنها بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر و در تعداد زیادی از آنها تا حدی کمتر از ۵۰۰ نفر و به طور عمده کمتر از ۲۵۰ نفر ساکن وجود دارد .

- شمار زیادی از روستاهای کشور ما از نظر موقعیت مکانی , شرایط استقرار و پراکندگی با یکدیگر متفاوت است . بسیاری از آنها در جوار هم و بعضی در فاصله ای دور از هم قرار گرفته است . بسیاری از آنها در مسیر راههای ارتباطی و خیل دیگری اصولا راه ارتباطی ندارد . بعضی از آنها در نواحی دشتی و برخی دیگر در نواحی کویری یا کوهستانی قرار دارد .

- از نظر شرایط آب و هوایی و خصوصیات طبیعی نیز روستاها با یکدیگر متفاوت اند . گروههای عمده ای در جوار منابع آب و برخی با کمبود آن روبرو می باشد .

- روستاها و بویژه آنهایی که دارای جمعیت کمتر از ۵۰۰ نفر می باشند ، از نظر امکانات دارای کمبودهایی می باشند .

- بیشتر روستائیان به صورت سنتی و به دور از پیشرفتهای فنی کشاورزی و دامداری به کار خود ادامه می دهند . از این رو منابع مالی و معیشتی و سطوح درآمدی کافی در اختیار ندارند . این خود از جمله مهمترین عوامل مهاجر برانگیز روستایی می باشد .

 

روستا های ایران

به طور کلی آبادیهای کشور ما از چند دیدگاه قابل بررسی است که از آن جمله به موارد زیر اشاره می شود .

- روستاها از نظر تعداد جمعیت ، تفاوت های فاحشی با هم دارند ، به نحوی که در بعضی از آنها بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر و در تعداد زیادی از آنها تا حدی کمتر از ۵۰۰ نفر و به طور عمده کمتر از ۲۵۰ نفر ساکن وجود دارد .

- شمار زیادی از روستاهای کشور ما از نظر موقعیت مکانی , شرایط استقرار و پراکندگی با یکدیگر متفاوت است . بسیاری از آنها در جوار هم و بعضی در فاصله ای دور از هم قرار گرفته است . بسیاری از آنها در مسیر راههای ارتباطی و خیل دیگری اصولا راه ارتباطی ندارد . بعضی از آنها در نواحی دشتی و برخی دیگر در نواحی کویری یا کوهستانی قرار دارد .

- از نظر شرایط آب و هوایی و خصوصیات طبیعی نیز روستاها با یکدیگر متفاوت اند . گروههای عمده ای در جوار منابع آب و برخی با کمبود آن روبرو می باشد .

- روستاها و بویژه آنهایی که دارای جمعیت کمتر از ۵۰۰ نفر می باشند ، از نظر امکانات دارای کمبودهایی می باشند .

- بیشتر روستائیان به صورت سنتی و به دور از پیشرفتهای فنی کشاورزی و دامداری به کار خود ادامه می دهند . از این رو منابع مالی و معیشتی و سطوح درآمدی کافی در اختیار ندارند . این خود از جمله مهمترین عوامل مهاجر برانگیز روستایی می باشد .

- بخش عمده ای از ساختمان های روستایی کشور فرسوده شده و قسمتی نیز در دوران جدید ساخته شده است . مجموع آنها در مواجهه با زلزله ، سیل و دیگر عوامل نامساعد طبیعی قابلیت مناسبی نداشته و از این رو به نسبت نقاط شهری در معرض صدمات جانی و مالی بیشتری قرار دارند .

- ترویج بهداشت و توسعه تاسیسات درمانی در این روستاها توسعه چندانی ندارد . از این رو روستائیان به طور عمده در معرض بسیاری از بیماری ها قرار دارند .

- محصولات عمده ی تولیدی روستاها از نظر بازاریابی ، بازار خوبی را در اختیار ندارد و بسیاری از محصولات تحت تاثیر واسطه ها و سلف خرها با قیمت های ارزانی خریداری می شود و یا روی دست روستائیان می ماند .

- خیل عظیمی از روستائیان در اثر وجود عوامل جاذب شهری به سوی شهرها مهاجرت کرده اند . این مورد ضمن کاهش تولیدات کشاورزی و نیروی شاغل در این بخش ، روستائیان را به سوی فضاهای نامتجانس و غریبه ی شهری سوق داده و با انبوهی از مشکلات مانند مسکن ، کار و تامین نیازهای اولیه مواجه گردانیده است .

روستاهای کشور ما پس از طی یک دوره ی پر ملال ارباب و رعیتی و مالکیت مطلق العنان بر روستاها ، به طور عمده قوام و اساسی را که در طول قرنهای متمادی به طور عرفی دارا گردیده بود ، در اثر تغییر مدیریت روستایی ، رواج وسایط ارتباط جمعی ، و تغییرات جمعیتی و کالبدی ، به سویی نهاده است . در بعضی از آنها معیشت کشاورزی و دامداری ، جای خود را به مشاغل خدماتی داده است .

درمقابل مشکلات و مسائل زندگی در روستاها که شمه ای از آنها در بالا آمد و در اثر برنامه های مقطعی عمران شهری و منطقه ای که تاثیر بسیار مهمی را بر روستاها گذاشته ، روز به روز روستا نشینی در مقابل شهرنشینی عقب نشینی کرده است . بر این موارد باید تمرکز بیشتر جمعیت در نواحی شهری و آثار ناموزون ناشی از مهاجرت ها را افزود . در مقابل این مشکلات که علی الخصوص از دوران پس از اصلاحات ارضی و شروع به صنعتی شدن کشور نضج گرفته ، عمده ی برنامه های عمرانی کشور در زمینه ی توسعه اقتصادی و اجتماعی مراکز سکونتی نتایج زیر را به دست داده است :

- اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی در نقاط پرجمعیت باعث دور افتادن نواحی روستایی به ویژه روستاهای دور افتاده شده است .

- تهیه طرحهای هادی و جامع و تفصیلی و ایجاد شهرکهای همجوار با شهرها به منظور حل معضلات زندگی شهری و اسکان جمعیت در آنها بوده و از اینرو تهیه طرحهای عمرانی در سطح بعضی از روستاها نتایج مطلوبی را به دست نداده است . بلکه در برخی موارد نتیجه معکوس داشته است .

- ایجاد بازارهای کار ناشی از صنعت در نقاط شهری و رواج مشاغل خدماتی و مبادله ای و غیر تولیدی ، عامل مشوقی در جذب جمعیت آماده به کار روستایی بوده است .

- استفاده ی شتابزده از بعضی از فنون عمرانی کشاورزی و دامداری مانند حفر چاههای عمیق یا تغییر مراتع به اراضی کشاورزی ، در کوتاه مدت دارای نتایج مفید و در بلندمدت دارای دست آوردهای منفی بوده است . به نحوی که امکان حیات یک مورد باعث ممانعت از ادامه ی حیات مورد دیگر شده است .

به عنوان مثال ارائه برخی از خدمات رفاهی در نقاط شهری جذب جمعیت روستایی را به دنبال داشته است و ایجاد یک مرکز صنعتی ، جمعیت شاغل در کشاورزی را به سوی خود سوق داده است .

- اگر چه تلاش در زمینه ی بهبود شرایط روستایی کشور بویژه در سالهای پس از انقلاب اسلامی در طیف گسترده ای مطرح شده و برنامه های عمرانی زیادی مانند برق رسانی ، آب رسانی ، تشکیل تعاونی ها راه سازی و بهبود منابع آب و طرحهای عمرانی دیگری در روستاها به مرحله انجام رسیده ، ولی در مقابل خود طیف بسیار گسترده ی توسعه شهری را با ایجاد مشاغل ، توسعه تاسیسات رفاهی ، بالا رفتن سطح درآمد و تنوع مشاغل ( در مقام مقایسه با روستا ) به همراه داشته و همین عوامل بر تشدید و تشتت مهاجرت های روستایی مهمترین اثر را گذارده است .

- تهیه طرحهای هادی روستایی با انجام برنامه های عمرانی و زیربنایی در نقاط شهری مترادف بوده و انجام مقدمات عمرانی در شهرها خود عامل مشوقی برای جذب جمعیت روستایی و به عبارتی عقب ماندن بیشتر نواحی روستایی از نواحی شهری گردیده است . در این مورد به تعداد طرحهای توسعه و عمران ، تفصیلی ، آماده سازی ، ایجاد شهرهای جدید از یک سو و توسعه مسکن سازی و رفع نیازمندی های جنبی آن ، عمران و آبادی و زیباسازی در شهرها و مقایسه آن ها با اقدامات عمرانی در روستاها اشاره می شود .

- فرهنگ روستانشینی با غنای تاریخی خود از دیدگاه مختلف توان مقاومت در مقابل آثار فرهنگ شهری را نداشته  است . روستا با توجه به موقعیت خود در حال از دست دادن سنتها و آداب و رسوم خود بوده است .

- از دیدگاه اقتصادی ، بر اساس عوامل مختلفی که به اجمال ذکر آنها رفت ، سطح درآمد خانوارهای روستایی با سطح هزینه ها و تورم های اقتصادی ، از هماهنگی لازم برخوردار نبوده است . به طور عمومی روستائیان توان مالی مناسب را نداشته و حتی برای تامین بعضی از مایحتاج غذایی نیازمند شهرها گردیده اند .

- بسیاری از عوامل دیگر را که بر پهنه زندگی در روستاها موثر واقع شده و آثاری را نیز به همراه داشته ، باید افزود . کاهش شدید جمعیت ایلی و عشیره ای و در نتیجه کاهش دامداری ، توسعه آثار کویر یا خشک شدن اراضی کشاورزی و باغی ناشی از مهاجرت به عنوان مثال آورده می شود .

در چند دهه گذشته برنامه ها و طرحهای بهسازی و عمرانی بسیاری در روستاها به مرحله اجرا در آمده است و موفقیتهایی را نیز در پی داشته است . مهمترین اقدام در زمینه ی نظارت بر آثار متقابل روستائیان زندگی شهری و روستائیان و توسعه ی تولیدات کشاورزی و دامی و در نتیجه افزایش سطح درآمد روستائیان ، ایجاد تاسیسات و تسهیلات رفاهی بوده است .

منابع :
۱٫ با شهر و منطقه در ایران ، دکتر اسماعیل شیعه ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ، ۱۳۸۰

 

iconبرای دانلود کلیک کنید

icon برچسب ها: ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • پراکندگی جغرافیایی باران های اسیدی

  نوشته شده توسط عاطفه قربانی
    

  63f27d0befa402a67648998d3db87c0b  

  تا کنون گمان می رفت که باران اسیدی مسئله ای منطقه ای بوده و بیشتر
  گریبانگیر کشورهای صنعتی نیمکره شمالی است . چون در بخشهایی از اروپا و
  آمریکای شمالی ، بارانهای اسیدی بر پنج تا ده میلیون هکتار از سرزمینهای
  این دو قاره ، اثر منفی گذارده بود ، ولی بررسی های انجام شده نشان داد که
  مسئله بارانهای اسیدی یک مشکل فرامرزی است . در همین رابطه در سال ۱۹۸۲ به
  دنبال فعالیت های مسئولان طرح همکاری برای تعیین و برآورد انتقال دوربرد و
  فرامرزی آلودگی در اروپا ، قرارداد میان دولتهای کانادا و آمریکا در زمینه
  آلودگی فرامرزی در هوا را به امضاء رسانیده است .

  در ضمن باید یادآورشد که شدید ترین باران های اسیدی در جنوب شرق
  کانادا ، شمال شرق ایالات متحده آمریکا و غرب اروپا، نازل می شود . بدین
  ترتیب مشخص می شود که آلودگی های ناشی از صنایع سنگین کشورهای صنعتی جهان
  ، موجبات بارانهای اسیدی را فراهم می سازد .

  میزان آلودگی

  بررسی ها نشان می دهد که انسان با افزودن سالانه ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون
  تن از سولفورها ، سوختن ۶۰ درصد زغال سنگ ، ۳۰ درصد فرآورده های نفتی و ۱۰
  درصد فرآورده های صنعتی ، احتراق سوختهای آلی و تولید ۲۰ میلیون تن
  نیتروژن در سال  موجبات آلودگی هوا را فراهم می سازد .

  باران اسیدی در شهرها

  معمولا در شهرها به دلیل مه دودهای شیمیایی و تمرکز مواد آلاینده ،
  بارشها عمدتا اسیدی هستند . همچنین وجود مه دود در قسمت های آلوده شهر ،
  میزان رطوبت اسیدی هوا را افزایش می دهد . این رطوبت اسیدی هنگام وارد شدن
  به دستگاه تنفسی انسانها می تواند مشکلات جدی به وجود آورد . بر این اساس
  در مورد باران اسیدی در شهرها باید به دو نکته توجه کنیم : اولا هر اندازه
  از اطراف شهر به مرکز شهر نزدیکتر شویم ، بارشهای اسیدی شدید تر می شود .
  ثانیا به دلیل افزایش آلودگی هوا از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ میزان اسیدیته
  بارندگی ها افزایش یافته است . چنین بارشهای اسیدی بر فرسایش ساختمان ها و
  سازه های شهری تاثیر گذاشته و آثار زیست محیطی دارد . به عنوان مثال ،
  آلومینیوم خاک به توسط بارانهای اسیدی آبشویی یافته و به دریاچه ها و یا
  رودخانه ها انتقال می یابد . که خود یک خطرجدی برای آبزیان است . جنگل ها
  بر اثر بارانهای اسیدی می سوزند و تخریب می شوند . اگر رواناب بارانهای
  اسیدی به مخازن ذخیره آب شهرها وارد شوند اثرات جدی بر سلامت انسانها
  دارند .

  آیا می توان اثرات بارانهای اسیدی را خنثی کرد ؟

  در این رابطه تا کنون دو راه حل پیشنهاد شده است : یکی افزودن
  مقداری آهک به دریاچه ها ، رودها ، جویبارها و یا مناطق مستعد به آلودگی .
  و دیگری ممانعت از تولید عوامل آلوده ساز محیط  در همان
  نخستین گامها . نتایج به دست آمده نشان می دهد ، اگر چه راه حل اول عملی
  بوده و کشور سوئد با صرف هزینه ای حدود ۱۵ میلیو دلار در سال ۱۹۸۲ آن را
  در بیش از ۱۵۰۰ دریاچه اجرا کرد و تا حدودی نتیجه گرفت ، ولی راه حل دوم
  راه حلی اساسی تر خواهد بود .

  منابع :

  •1.       جغرافیای آبها ، دکتر سعد اله ولایتی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، سال ۱۳۸۳

  •2.       مبانی
  میکروکلیماتولوژی ، دکتر ابوالفضل عشقی و دکتر هادی قنبرزاده ، انتشارات
  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری انتشارات سخن گستر ، سال ۱۳۸۲

  hamkelasy . com

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • سنگ های اتشفشانی و انواع کلاسیک چهارگانه فعالیت های اتشفشانی

  نوشته شده توسط حسینعلی شاهمرادی
    

  موضوع تحقیق:سنگ های اتشفشانی و انواع کلاسیک چهارگانه فعالیت های اتشفشانی

   

  محقق:حسینعلی شاهمرادی

  دانشجوی رشته زمین شناسی

  ۱-سنگهای اتشفشانی

  سنگهای اتشفشانی برخلاف سنگهای متبلوربه طورکامل مطبلورنیستندیعنی بعدازیک سردشدگی اولیه دراعماق زمین که ممکن است بلورهایی دران تشکیل شود به محض رسیدن به طبقات رد پوسته زمین عمل تبلور متوقف می گردد بنابراین سنگهای اتشفشانی دردومرحه متبلورمی شوند به این قبیل سنگها میکرولیتی نیز میگویندزیرا خمیرسنگ براثرسرددن سریع ازبلورهای میکوسکپی به صورت بافت میکرولیت تشکیل می یابدوبلورهای قابل رؤیت با چشم غیرمسلح(فتوکریستالها)بسیارکم بوده ویااصلا وجودندارند.درمواردی سنگهای اتشفشانی به شکل شیشه اند ازان جمله می توان اسکوریها رانام بردکه ضمن فعالیت اتشفشان به بیرون پرتاب میشوندویا ابسیدین که ازردشدن موادمذاب جاری حال میشودو شباهت زیادی به خرده شیشه های سیاه رنگ دارد.ترکیبات شیمیایی سنگهای اتشفشانی ونگهای متبلور بسیاربه هم شبیه است تنها حالتشان ازهم متفاوت می باشد مثا نگ گابرو وسنگ بازالتترکیب شیمیایی مشابه دارند ولی درپوسته زمین این دو سنگ ناهمواری های کاما متفاوتی راهیجاد می کنند.درمواردی هرنوع ترکیب شیمیایی سنگهای اتشفشانی باناهمواری های ویژه ای مطابقت داردیعنی کل ناهمواری به نوع فوران وموادویژه ان مربوط می شود.وبرای تعیین خطوط الی انها چنانکه اگرمواد تشکیل دهنده نگها بیشترایدی باشدان وقت اتشفشان ازنوع انفجاری خواهدبود بعتاوه مواداسیدی همیشه نگ روشن دارد.ازاینجاست که تشابهی بسیار نزدیک بین نگهای اتشفشانی روشن رنگ بااتشفشانهای انفجاری واتشفشان های تیره رنگ بااتشفشانهایارام وجوددارد.بعلاوه ترکیب یمیایی مواداتشفانی نیزممکن است مفاوت باشد واین تفاوت تعیین کنندهان است که ایامواداتشفانی به صورت یک روانه سیال خارج شده ویابه شک موادجامدبه بیرون پرتاب ده اندوچنانکه به صورت جامدوسخت بیرون امده باشند ان موادرا پیروکلاستیکگویند ودرصورت خروج موادب    صورت سیال روانه گدازه نامیده می شود                                                                                                                                                                                             

                       

  2-انواع کلاسیک چهارگانه فعالیت های اتشفشانی 

  اکروا کانی شناسمعروف چهارنوع فعالیت اتشفشانی تشخی داده است واین به معنی ان نیست که فقط چهارنوع ازان شاخته شده است بلکه ممکن است فعالیت یک اتشفان ترکیبی ازچندنوع باشد.به طور کلی دراتشفشان های نوع اول تا چهارم درجه حرارت وسیلان گدازه کاهش یافته وماهیت سنگهای بیرون ریخته اسیدی می گرددو انفجارها نیز شدیدتر گشته و بعاوه نسبت مواد جامد پرتاب شده بیش از پیش به نسبت مواد سیال    افزایش می یابد                                                                                                                                                                     

  انواع چهارگانه اتشفشانها ی کلاسیک عبارتند از:                                                                                                                                   

  الف-نوع هاوایی

  اتشفشان نوع هاوایی ازگدازه بسیارسیال ان شناخته می شودودیگر تظاهرات ازجمله انفجارات پرتاب موادوتشکیل مخروطی ازگدازه بسیار بی اهمیت است.فوران ان همواره پیوسته بوده بدین منی که دهانه اتشفشان به ورت دریاچه یی درامده که موادگدازه دران به حات جوش سال های متمادی وجودداردوگاه وبیگاه مواد مذاب براثرلبریز شدن به بیرون ریته می شود.ازانواع کامل ان که به خوبی بررسی شده اتشفشانهای جزایرهاوایی ازجمله مونا-لوااست که بلندی ان از۴۱۰۰ مترتجاوزمی کندویااتشفشان کیلوا به ارتفاع۱۲۳۵مترمی باشد.ولی دهانه این اتشفانهاخالی ازموادگدازه است.بیشتربونریزیهای جزیره ایسندوهمچنین نیاماژیراونیاگنگو(دریاچه جوشان)درکیوو افریقای مرکزی به این دسته تعلق دارند                                                       

  ب-نوع استرومبلی

  فعالیت اتشفشانی استرومبلی(نام این اتشفان ازنام استرومبلی یکی ازجزایرلیپاری واقع درشمال سیسیل گرفته ده است)نیزمانندهاوایی پیوسته است ودهانه این اتشفشان نیزازگدازه سیال پرمی شود اما گاه بگاه ازدهانه ان ستونی ازگدازه سیال پرمی شود اما گاه به گاه ازدهانه ان ستونی از ازگازهاوسنگها پرتاب می گردد معمولا این انفجارها خطری ایجاد نمی کنند حتی موادی که ازدهانه فرو می ریزد بااینکه مقدارشان بسیارزیاد است بازبی خطر می باشد فعالیت این نوع اتشفشان درشب فوق العاده تماشایی است.درخارج ازدهانه اتشفشان مواداتشفشانی برروی شیب واریزه ها می لغزد وددوه های دت ان گدازه به صوت ممتدرازیر می گدد.بنابر این موادی که ازاتشفان استرومبلی   بیرون می ریزد ازگدازه ها واسکوریها تشکیل می یابند.                                                                                                                                                                                         

  ج-نوع ولکانو

  نام این اتشفشان ازاتشفشان ولکانوواقع درمنتهاالیه قسمتجنوبی جزایر لیپاری گرفته شده است.گدازه ان خیلی لزج است وازانواع قبلی کمتر سیال می باشدوخیلی سریع سردومنجمدمی گردد.بدی ترتیب دودکش ان درفاصله هرفران مسدودمی گردددرنتیجه فعالیت ان بسیا کاهش یافته ومنحصربه خروج بخارات گوگددارمی شود.برعکس شدت فوران بسیارزیاداست دراین صوت پونس(گدازهای که بسیار حباب داراست)درمی ایدمواددرشت بخش بسیارکوچکی ازموادبیرون ریخته راتشکیل میدهد.ضمنافوران اتشفشان همراه باخروج توده ای ازدودبه صورت چتری شکل است وشباهت زیادی به انفجاراتمی دارد.روانه های اتشفشا وکانو بسیار کم وبعلاوه گسترش محدودی نیزدارند.این روانه ها خیلی سریع حتی برروی دامنه ها بسیار تندسردومنجمدمی گردند زیرااین روانه هاازگدازه های لزج تشکیل می یابندکه می توان ریولیت هاازانواع ان به  شمار اورد                                                                                                                                                                                                  

  د-نوع پله

     فوران کوه پله واقع درمارتینیک درسال۱۹۰۲به علت فاجعه دردناکش مشهورگشته ونام ان برای نوع چهارم اتشفان هابه کارمی رود گدازه ان باوجوددرجه حرارت زیادبسیارسیال(ریولیت-دومیت-داسیت).فورانهای اتشفشانی اغلب بافواصل نسبتا طولانی صورت می گیرد.دراغازفوران این نوع اتشفشانها مرحله بسیار مشخصی دارندکه همان خروج دودوخاکستر است سپس انفجارشدیدی صورت می گیردکه به ماننداتشفشان های نوع ولکانوستونی ازگازوخاکستربیرون می ایدهمزمان باخروج گازهاوخاکستها ابرهای سوزان ازقله اتشفشان ویاازشکافها ودرزهای جانبی خارج می گردد.این ابرها به رنگ تیره اندوازقطعات وخاکسترهانیزترکیب می یابندکه به وسیله بخاراب احاطه دهاندوهرطعه همواره به صورت جداگانه استوهرگزباقطعه دیگربرخوردنمی کندوبخاراب که کم وبیش دارای خاکستر است بین قطعات تشکیل لفافه هایی را می دهد.ابرهای سوزان وقتی به پایین می رسندروی زمین می چرخندوسرعت ان بین۱۰تا۱۵متردرثانیه متغیراست وجلوترازان نیزموجی ازهوای فرده حرکت می کندکه شبیه حکت هوای فشرده بهمن هااست.مانندبهمن ابرهای سوزان هرچه درمسیرش قرار گیردازبین می برند دیوارهارامی افکنندودرختان رامی سوزانند.درسال۱۹۰۲ابرهای وزان اتشفشان پله شهرسن پیردرمارتنیک رابه کلی ویران کردوفاجعهای به وجوداوردکه دران همه ساکنین شهرتلف شدند باستثنای  یک زندانی که دیوارضخیم سلول زندان وی راازمهکه نجات داده بود.بعدازخروج ابرهای سوزان گدازة خمیری شکل ازان بیرون می اید که یابه شکل گنبد ویا به ورت تیغه هایی عمود بردودکش قرار می گیرند سوزنها ضمن منجمد شدن شکسته شده وبه صورت خرده سنگها ریزش می کنند.                                                                                                                                                                                               

  اغلب اتشفانهای مرکب نوع فوران خودرانسبت به زمان تغییر میدهند.یعنی ازنوع بسیارسیال به نوع بسیارانفجاری تبدیل میشوند.باوجوداین فعالیت نوسانی بین دونوع مجاور بسیارفراوان است بدین ترتیب که گنبدهای اتشفشانهای پله اغلب درروی اتشفانهای ولکانونیزبه وجود می ایند.بنابراین تنهاوسیله تمایز اتشفشانها سیال بودن      گدازه(مانندهاوایی واسترومبلی)وانفجاری انهات(مانند ولکانوو پله)                                                   

  منابع ومآخذ:دریو-ماکس-مبانی ژئومورفولوژیاشکال ناهمواریهای زمین-ترجمه مقود خیام-انتشارات مبنا-۱۳۸۲

  hamkelasy . com

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش
 • بررسی تغییرات گستره جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی

  نوشته شده توسط مهتاب پیرباوقار- علی اصغر درویش صفت
    

  style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
  cellspacing="3" >
  عنوان مقاله بررسی تغییرات گستره جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی

  dir="ltr"> نام نویسنده

  مهتاب پیرباوقار- علی اصغر درویش صفت

  dir="ltr"> حجم
  فایل

  ۲۹۹
  کیلو بایت

  dir="ltr"> دریافت مقاله

  title="بررسی تغییرات گستره جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافی ">
  alt="دریافت مقاله"
  src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

   

  iconبرای دانلود کلیک کنید

  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: admin
 • تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۰
 • دیدگاه‌ها خاموش